Algemene voorwaarden

1. Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van onze diensten en bevatten belangrijke informatie voor u als klant. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door.

Gordijnenstomen reinigt met het milieuvriendelijke vloeistof KWL. Dit is een effectieve en veilige methode voor het reinigen van uw kostbare gordijnen en vitrage. Wij kunnen helaas niet garanderen dat uw textiel 100% schoon wordt. Dit ligt aan de vervuiling van het textiel en hoelang dit er al in zit.

Voor het reinigen wordt over het algemeen het advies gegeven 1x per twee a drie jaar uw gordijnen te reinigen. Indien er wordt gerookt of gekookt of men in een omgeving woont waar relatief meer smog is strekt het tot aanbeveling bovenstaande frequentie aan te houden teneinde een goed resultaat te garanderen.

Afhaal en ophang service:
Gordijnenstomen kan een extra service verlenen tegen een betaling om de gordijnen af te halen van de rails bij u thuis of kantoor. En na het reinigen weer op te hangen. Bij uitvoering is het gewenst dat het toegankelijk is voor de medewerker zodat de medewerker gemakkelijk bij de gordijnen kan. Zoveel mogelijk vrijmaken van obstakels en kwetsbare eigendommen en bijvoorbeeld vensterbanken leeg te maken. Gordijnenstomen is niet aansprakelijk voor het beschadigen van uw persoonlijke eigendommen.

Indien uw producten hoger dan 4 meter hangen of op moeilijk bereikbare plaatsen dit graag van tevoren even melden. Zodat er overleg kan plaats vinden en de juiste klimmaterialen kunnen worden meegenomen.

Indien de klant de raambekleding zelf heeft gedemonteerd zal Gordijnenstomen niet voor montage zorgdragen omdat zij dan niet in de gelegenheid is gesteld vooraf het product te controleren op gebreken van bijvoorbeeld de rails en de status, functioneren en het niet coderen van de gordijnen of vitrages.

2. Definities
Gordijnenstomen de gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 72938277 handelend onder de naam Stomerij SuperNette.

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met Gordijnenstomen overeenkomst: iedere schriftelijke afspraak of overeenkomst tussen Gordijnenstomen en klant, van welke overeenkomst deze Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

Diensten: de textielreinigings – en stomerijdiensten in de breedste zin van het woord, die Gordijnenstomen aanbiedt aan bedrijven en aan consumenten. Items: de zaken waarop de diensten van toepassing zijn, zoals te behandelen gordijnen en overige textielvormen.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene
voorwaarden. Klantenservice: de klantenservice van gordijnenstomen die bereikbaar is tussen 8:30- 17.00 (ma – vrij) via het e-mailadres: info@gordijnenstomen.nl en via telefoonnummer 0627315710 Website: de website van Gordijnenstomen met de domeinnaam www.gordijnenstomen.nl

3.Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
Op alle online en offline aanbiedingen, overeenkomsten en diensten van Gordijnenstomen zijn enkel de algemene voorwaarden van toepassing. Andere algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing op een overeenkomst.

4. Prijzen en Betaling
1. Alle op de website en in andere van gordijnenstomen afkomstige materialen, zoals flyers, vermelde prijzen voor Diensten zijn inclusief 9% BTW reparatie en 21% BTW betreft het reinigen.
2. Prijzen kunnen afhangen en afwijken bij een online bestelling. De hoeveel m2 en materiaal kan verschillen dan wat de klant heeft aangegeven.
3. Er kunnen minimale kosten worden berekend voor de diensten van Gordijnenstomen bij een levering.
4. De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Gordijnenstomen kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Gordijnenstomen afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van programmeer- en evidente typefouten.
5. Klant dient betalingen aan Gordijnenstomen volgens de op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Gordijnenstomen is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
6. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Gordijnenstomen is gewezen op de te late betaling en Gordijnenstomen de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Gordijnenstomen gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

5. Totstandkoming Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van de diensten van Gordijnenstomen via de website of klantenservice en het voldoen aan de daarbij door Gordijnenstomen gestelde voorwaarden.
2. Klant aanvaardt het aanbod van Gordijnenstomen via de website of klantenservice door een order tot diensten te bevestigen.
3. Indien blijkt dat Gordijnenstomen een overeenkomst om welke reden dan ook niet kan of wil uitvoeren dan zal zij klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen. De overeenkomst wordt dan ontbonden en eventuele aanbetalingen worden teruggestort naar de klant.

6. Uitvoering Overeenkomst
1. Gordijnenstomen is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
2. Gordijnenstomen voert de Diensten met de hoogste mate van zorg uit en zal altijd de diensten conform het was label uitvoeren met uitzondering van wassen & vouwen orders (zie artikel 10.12). Gordijnenstomen heeft een expliciete inspanningsverplichting om de diensten zo goed mogelijk uit te voeren zoals van haar mag worden verwacht op basis van de overeenkomst. Gordijnenstomen gaat echter geen resultaatsverplichting aan op grond van de diensten.
3. Gordijnenstomen maakt gebruik van het taggen van items voordat de diensten worden verricht. Het achteraf door de klant zelf verwijderen van deze tags komt uitsluitend voor risico van de Klant.
4. Indien Gordijnenstomen de diensten om welke reden dan ook niet binnen de overeengekomen termijn kan uitvoeren, stelt zij klant/depot daarvan zo snel mogelijk in kennis. Gordijnenstomen zal samen met de Klant een nieuwe leverdatum afspraken.
5. Klant dient de terug ontvangen items na het verrichten van de diensten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen uiterlijk 48 uur na ontvangst, per e-mail of telefonisch aan de klantenservice, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6. Zodra de items op het opgegeven afleveradres van de klant terug zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze items betreft, terug over op klant.
7. Indien klant niet kan regelen dat een item binnen 90 dagen na de geplande leverdatum is opgehaald, heeft Gordijnenstomen of depot het recht het betreffende item te vernietigen of te doneren aan een goed doel.

7. Garantie en conformiteit
1. Gordijnenstomen staat ervoor in dat de diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties voor de diensten, aan de eisen zoals gesteld door de branchevereniging NETEX (zie www.netex.nl) aan de redelijke eisen van deugdelijkheid van de diensten en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Indien de diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dan dient klant binnen 48 uur na ontvangst van de items Gordijnenstomen daarvan via de website of per mail en met toevoeging van foto’s van de betreffende Items in kennis te stellen. Of door terugzending via depot.
3. Indien Gordijnenstomen de klacht gegrond acht, worden na overleg met klant de diensten opnieuw kosteloos uitgevoerd of de relevante items hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan 5x de standaard reinigingskosten per item waar schade aan is toegebracht.

8. Klachtenprocedure
1. Indien klant een klacht heeft over de diensten (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit), dan kan hij bij Gordijnenstomen telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.\
2. Gordijnenstomen geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 werkdagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Gordijnenstomen binnen 2 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van klant.

9. Aansprakelijkheid
1. De totale aansprakelijkheid van Gordijnenstomen jegens Klant wegens een eventuele toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal vijfmaal het standaardbedrag (inclusief btw) per item waar de diensten op van toepassing zijn.
2. Aansprakelijkheid van Gordijnenstomen jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is te allen tijde uitgesloten.
3. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Gordijnenstomen.
4. De aansprakelijkheid van Gordijnenstomen jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien klant Gordijnenstomen onverwijld en deugdelijk schriftelijk (en aangetekend) in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Gordijnenstomen ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten en in verzuim raakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Gordijnenstomen in staat is adequaat te reageren.
5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Gordijnenstomen meldt.
6. In geval van overmacht is Gordijnenstomen niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij klant ontstane schade.
7. Gordijnenstomen is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onvolledige of onjuiste mededelingen van de klant.
8. Gordijnenstomen is nimmer aansprakelijk voor verlies van zaken (waaronder maar niet beperkt tot geldbedragen, juwelen en andere waardevolle zaken) die zich in de items bevonden voordat deze werden ingeleverd bij Gordijnenstomen of depot.
9. Gordijnenstomen is nimmer aansprakelijk voor kleurverlies of uitzetten of krimpen van items.
10. Gordijnenstomen is nimmer aansprakelijk voor schade die is geleden bij items die niet zijn voorzien van een deugdelijk was label.
11. Gordijnenstomen is nimmer aansprakelijk voor eventuele beschadigingen van en door knopen, ritsen, decoraties, et cetera van items.
12. Gordijnenstomen is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/of krimpen van alle type gordijnen (5 7% krimp kan ontstaan). Door de inwerking van zonlicht, slijtage en dagelijks gebruik kunnen gordijnen schade oplopen die bij de diensten pas goed aan het licht komen.

10. Slotbepalingen 
1. Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Gordijnenstomen gevestigd is.
3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden tevens communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
5. Deze Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden door Gordijnenstomen.

13. Contactgegevens 
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Info@gordijnenstomen.nl

1095AT Amsterdam, Molukkenstraat 41H.

Openingstijden:
Maandag tot vrijdag: 07.30 uur – 17.30 uur
Zaterdag: 10.00 uur – 13.00 uur

×